کارشناس گروه

فرشته شاهرخی
سمت کارشناس گروه
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم 034-43347061
تلفن داخلی 251