ریاست دانشکده

مجتبی سلیمانی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: mojtaba.soleimani@ujiroft.ac.ir
سمت: رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه : علوم و مهندسی محیط زیست
تخصص: تخریب اراضی و بیابانزدایی
شماره تماس داخلی: 170