گروه اقتصاد کشاورزی

agri

معرفی گروه اقتصاد کشاورزی

تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی با شرایطی روبرو هستند که پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. باعنایت به اهمیت تولیدکشاورزی درامنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علـوم کشـاورزی درکنار سایر رشته های کشاورزی به تدریج مطرح شد وبا سیرتکاملی اش امروزه به شکل یک دانش منسجم ومدرن در مراکز آموزش عالی وتحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم وجامعه کشاورزی قرارگرفته است .مهندسین اقتصاد کشاورزی قوانین کلان اقتصاد را دربخش کشاورزی پیاده می کنند تا بتوان از امکانات ومنابع موجود بهترین استفاده را کرد وبیشترین سود را به دست آورد .هدف از ایجاد این رشته، تربیت کارشناسان متخصصی است  که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه­ریزی و تهیه طرح­های تولیدی محصولات کشاورزی و ارزشیابی اقتصادی در ارتباط با برنامه های توسعه کشاورزی به طور اقتصادی فعالیت کنند و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به­خوبی مشخص می­کند.

اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش­ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرایند تولید، مبادله و توزیع و مصرف موادغذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش­هاست. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روشهای چگونگی استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مئرد مطالعه قرار می دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتواند با تکیه بر دانش و اندوخته های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح­های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق به کارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا معرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می توانند همکاری نمایند.

این رشته در سطح دانشگاه‌های دولتی استان کرمان، در حال حاضر در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه جیرفت دایر است که از مهرماه 1390 موفق به کسب مجوز از شورای گسترش وزارت عتف در مقطع کارشناسی گردیده است.. این گروه دارای 4 عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری می‌باشد که با تخصص‌های مختلف اقتصادکشاورزی، اقتصاد و توسعه روستایی در حال تربیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.