اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Mohsen.adelis@ujiroft.ac.ir
تخصص : توسعه کشاورزی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : اقتصاد کشاورزی
شماره تماس داخلی: 143
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیکی: -
تخصص : اقتصاد کشاورزی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : اقتصاد کشاورزی
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: somnaghavi@ujiroft.ac.it
تخصص : توسعه کشاورزی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : اقتصاد کشاورزی
شماره تماس داخلی: 142
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: esnaashari@ujiroft.ac.ir
تخصص : اقتصاد منابع طبیعی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : اقتصاد کشاورزی
شماره تماس داخلی: 142