مدیر گروه

محسن عادلی ساردوئی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Mohsen.adelis@ujiroft.ac.ir
تخصص : توسعه کشاورزی
سمت: مدیر گروه
گروه : اقتصاد کشاورزی
شماره تماس داخلی : 143