مدیر گروه

سمیه نقوی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: somnaghavi@ujiroft.ac.it
تخصص : توسعه کشاورزی
سمت: مدیر گروه
گروه : اقتصاد کشاورزی
شماره تماس داخلی : 143