ریاست دانشکده

حمیدرضا علیزاده
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
گروه آموزشی: گیاه‌پزشکی
سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 226