معاون آموزشی دانشکده

زهرا رودباری
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح دام
گروه آموزشی: علوم دامی
سمت: معاون آموزشی دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: roudbari.zahra@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 227