معاون آموزشی دانشکده

حسین میغانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
گروه آموزشی: علوم باغبانی
سمت: معاون آموزشی دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: hmeighani[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 227