آزمایشگاه مرکزی

 
  معرفی
  با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارات مراکز آموزش عالی برای خرید و تأمین تجهیزات تحقیقات و آزمایشگاهی تخصیص می­‌یابد، لذا آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته موردنیاز گرو‌‌ه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی و فناوری، بهره‌­وری بهینه از امکانات موجود، صرفه‌­جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیرضروری، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاه­‌ها و تجهیزات وجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضاء هیئت علمی و محققان به امکانات پژوهشی تأسیس گردید.  
سعید شفیعی
مرتبه علمی استادیار
تخصص دکتری تخصصی شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه علوم و مهندسی خاک
سمت رئیس آزمایشگاه مرکزی و مدیر گروه علوم خاک
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی -