کارشناسان

سمت کارشناس مسئول خدمات ماشینی، مسئول امتحانات و دروس مطالعه آزاد
تحصیلات کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتر
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی 111
سمت کارشناس مسئول دانش آموختگی، امور مشمولین (نظام وظیفه) و برنامه ریزی درسی
تحصیلات کارشناسی ارشد ریاضی
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی 467
سمت کارشناس بایگانی، بررسی پرونده و امور مشمولین (نظام وظیفه)
تحصیلات کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی 465
سمت کارشناس پذیرش، نقل و انتقالات و امور شهریه
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی 209
...
سمت کارشناس دفتر، امور تحصیلات تکمیلی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی 468
سمت کارشناس شوراها، تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
تحصیلات کارشناسی ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی 466
سمت کارشناس دانش آموختگی و برنامه ریزی درسی
تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی 252