اعضای هیئت امناء

اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امناء

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: h.shekofteh@ujiroft.ac.i
تخصص : فیزیک و حفاظت خاک
سمت: رئیس دانشگاه جیرفت و دبیر هیأت امنا
گروه : علوم خاک
شماره تماس داخلی : -

اعضا کمیسیون دائمی هیأت امناء (حقوقی و حقیقی)

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: h.shekofteh@ujiroft.ac.i
تخصص : فیزیک و حفاظت خاک
سمت: رئیس دانشگاه جیرفت و دبیر هیأت امنا
گروه : علوم خاک
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
تخصص : ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سمت: عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه
گروه : علوم دامی
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: msmokhtari@ujiroft.ac.ir
تخصص : ژنتیک و اصلاح دام
سمت: عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: moslembasij@ujiroft.ac.ir
تخصص : سم شناسی و فیزیولوژی حشرات
سمت: عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: aman.soleimani@ujiroft.ac.ir
تخصص : اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری
سمت: عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه
گروه : زراعت و اصلاح نباتات
شماره تماس داخلی : -