اساتید مشاور آموزشی گروه

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: h_moghaddam@ujiroft.ac.ir
تخصص : گیاهان دارویی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : باغبانی
شماره تماس داخلی : 147
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: a.seiedi@ujiroft.ac.ir
تخصص : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
سمت: مشاور آموزشی گروه
گروه : باغبانی
شماره تماس داخلی : 228
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: m.hosseini@ujiroft.ac.ir
تخصص : بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : باغبانی
شماره تماس داخلی : 136
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: na.askari@yahoo.com
تخصص : علوم گیاهی- گیاهان زینتی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : باغبانی
شماره تماس داخلی : 221