اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: fatemeh.shahdadi@gmail.com
تخصص : صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : صنایع غذایی
شماره تماس داخلی: 168
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Jamilb60@gmail.com
تخصص : تغذیه دام
سمت: عضو هیات علمی
گروه : صنایع غذایی
شماره تماس داخلی: 234
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: h_dumary@yahoo.com
تخصص : بهداشت مواد غذایی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : صنایع غذایی
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیکی: sh_nejadsajadi@ujiroft.ac.ir
تخصص : دامپزشکی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : صنایع غذایی
شماره تماس داخلی: 105