مدیر گروه

فاطمه شهدادی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: fatemeh.shahdadi@gmail.com
تخصص : صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی
سمت: مدیر گروه
گروه : صنایع غذایی
شماره تماس داخلی : 234