شرح وظایف

  • - نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه
  • - نظارت بر حسن انجام کار مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی دانشگاه
  • - نظارت بر اجرای طرح‌های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف دانشگاه
  • - برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی
  • - برنامه‌ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه
  • - تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه