شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

  • - کمیته انرژی
  • - کمیته آب و فضای سبز
  • - کمیته سامانه‌ها و فرآیندها
  • - کمیته فرهنگی و اموزش
  • - کمیته خرید و تدارکات
  • - کمیته تعمیر و نگهداری