دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت دانشجویی / معرفی معاونت / کارشناسان / کارشناس امور خوابگاه‌ها

کارشناس امور خوابگاه‌ها

جهانباز سلیمانی
سمت: مسئول امور عمومی خوابگاه‌ها
تخصص : -
آدرس پست الکترونیکی: -
دورنگار: 034-43347068
شماره تماس : 034-43347061