اساتید مشاور فرهنگی، اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: mojtaba.soleimani@ujiroft.ac.ir
تخصص : تخریب اراضی و بیابانزدایی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : علوم و مهندسی محیط زیست
شماره تماس داخلی : 170