اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Zohreebrahimi2018@ujiroft.ac.ir
تخصص : سنجش از دور ، مسائل زیست محیطی گردوغبار و تالاب، بیابان زدایی
سمت:عضو هیأت علمی گروه : علوم و مهندسی محیط زیست
شماره تماس داخلی : 184
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: mojtaba.soleimani@ujiroft.ac.ir
تخصص : تخریب اراضی و بیابانزدایی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم و مهندسی محیط زیست
شماره تماس داخلی : 170
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: armohammadi@ujiroft.ac.ir
تخصص : بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم و مهندسی محیط زیست
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Amini.malihe@ujiroft.ac.ir
تخصص : بیوتکنولوژی و آلودگی های محیط زیست
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم و مهندسی محیط زیست
شماره تماس داخلی : 230