اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: naderian.mohamad@yahoo.com
تخصص : آبیاری و زهکشی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : مهندسی آب
شماره تماس داخلی: 163
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: shapourkouhestani@yahoo.com
تخصص : آبیاری و زهکشی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : مهندسی آب
رزومه : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: faryabi.arsalan@ujiroft.ac.ir
تخصص : آبیاری و زهکشی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی آب
شماره تماس داخلی : 206
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: madadi@ujiroft.ac.ir
تخصص : سازه‌های آبی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی آب
شماره تماس داخلی: 219