مدیر گروه

محمد نادریان فر
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: naderian.mohamad@yahoo.com
تخصص : آبیاری و زهکشی
سمت: مدیر گروه
گروه : مهندسی آب
شماره تماس داخلی : 206