گروه جغرافیا


معرفی گروه جغرافیا

از اواسط دهه 1970 مسئولیت و اقدامات جغرافیدانان در جهت شناخت مسائل و ابعاد فضایی زندگی بشر و دستیابی جوامع به رفاه و آرامش و نیز کمک به بهزیستی در مکان و فضای جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته و ضرورت توسعه پایدار را مطرح کرده است. با توجه به جنبه‌های نظری و کاربردی علم جغرافیا و اهمیتی که امروزه این علم در شناخت فضای زندگی انسان و راهگشای و حل بسیاری از مسائل و مشکلات آن یافته است، رشته جغرافیا در سال 1392 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در حال حاضر حدود 100 دانشجوی روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند و این بخش در حال حاضر دارای پنج عضو هیأت علمی می باشد.