اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: alishahdadi@gmail.co
تخصص : دکتری جغرافیا
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: a.dehghani@ujiroft.ac.ir
تخصص : جغرافیا
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: k_afzali2007@yahoo.com
تخصص : دکتری تخصصی جغرافیا
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Aliazareh@ujiroft.ac.ir
تخصص : آمایش سرزمین، RS و .GIS
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی : -