مدیر گروه

علی آذره
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Aliazareh@ujiroft.ac.ir
تخصص : آمایش سرزمین، RS و .GIS
سمت: مدیر گروه و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه : جغرافیا
شمراه داخلی : 267