مدیر گروه

امین دهقانی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: a.dehghani@ujiroft.ac.ir
تخصص : جغرافیا
سمت: مدیر گروه
گروه : جغرافیا
شمراه داخلی : 267