اساتید مشاور و آموزشی گروه

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: a.dehghani@ujiroft.ac.ir
تخصص : جغرافیا
سمت: مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: k_afzali2007@yahoo.com
تخصص : دکتری تخصصی جغرافیا
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 96
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی: -