گروه زبان و ادبیات فارسی


معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی پیش از آنکه یک رشته باشد، شاخصه‌ای هویتی است که بار عظیمی از فرهنگ اسلامی و ایرانی کشور ایران را به دوش می‌کشد. مسلماً غنای این شاخصه هویتی می‌تواند باعث باروری و توسعه هر چه بیشتر فرهنگ و زبان فارسی باشد. گروه زبان و ادبیّات فارسی، یکی از گروه‌های آموزشی دانشکده‌ی ادبیّات وعلوم انسانی است که از سال تحصیلی 1391 به منظور اشاعه، توسعه و آموزش فرهنگ ادبی مبادرت به پذیرش دانشجو نمود این بخش در حال حاضر دارای چهار عضو هیئت علمی است.