اساتید مشاور و آموزشی گروه

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: dehrami@ujiroft.ac.ir
تخصص : ادبیات
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 95
گروه : ادبیات
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: y.asqari@ujiroft.ac.ir
تخصص : ادبیات
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 97
گروه : ادبیات
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: -
تخصص : ادبیات
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 96
گروه : ادبیات
شماره تلفن داخلی: -