اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: m.akbarabadi@ujiroft.ac.ir
تخصص : ادبیات
سمت: عضو هیات علمی
گروه : ادبیات
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: dehrami@ujiroft.ac.ir
تخصص : زبان و ادبیات فارسی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : ادبیات
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: y.asqari@ujiroft.ac.ir
تخصص : ادبیات
سمت: عضو هیات علمی
گروه : ادبیات
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: roohi.sistani@ujiroft.ac.i
تخصص : زبان انگلیسی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : ادبیات
شماره تماس داخلی : -