اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: imangoroohi@ujiroft.ac.ir
تخصص : مهندسی برق - قدرت
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: 240
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: mhn[at]ujiroft [dot] ac [dot] ir
تخصص : مهندسی برق - گرایش مخابرات
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: 170
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: a_soleimani@sbu.ac.ir
تخصص : مهندسی برق - گرایش حفاظت
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیکی: ali.goroohi@ujiroft.ac.ir
تخصص : مهندسی برق
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیکی: el_moin@ujiroft.ac.ir
تخصص : کامپیوتر
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی برق
شماره تلفن داخلی: 202