اساتید مشاور و آموزشی گروه

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: mehdi.dh82@yahoo.com
تخصص : دکتری تخصصی تاریخ
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 95
گروه : تاریخ
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Rsm.hist@gmail.com
تخصص : دکتری تخصصی تاریخ
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 96 و 97
گروه : تاریخ
شماره تلفن داخلی: -