اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Rsm.hist@gmail.com
تخصص : دکتری تخصصی تاریخ
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : تاریخ
رزومه : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: drmahdivazin@gmail.com
تخصص : دکتری تخصصی تاریخ
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : تاریخ
رزومه : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: mehdi.dh82@yahoo.com
تخصص : دکتری تخصصی تاریخ
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : تاریخ
رزومه : -