مدیر گروه

مهدی دهقانی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی:
تخصص : دکتری تخصصی تاریخ
سمت: مدیر گروه
گروه : تاریخ
رزومه : -