اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Azam.khosravi@ujiroft.ac.ir
تخصص : خدمات اکوسیستم
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : 187
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: barkhori.s@ujiroft.ac.ir
تخصص : مدیریت بیابان
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: ellrafiei@ujiroft.ac.ir
تخصص : هیدرولوژی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : 230
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: fsolaimani@ujiroft.ac.ir
تخصص : هیدرولوژی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : 174
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Faryabi@ujiroft.ac.ir
تخصص : هیدروژئولوژی ( آب زیرزمینی)
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : 229
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: s.dalfardi@ujiroft.ac.ir
تخصص : هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و مدل سازی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Mohsen.sharafatmandrad@ujiroft.ac.ir
تخصص : اکولوژی گیاهان
سمت: عضو هیآت علمی
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : 113