مدیر گروه

اعظم خسروی مشیزی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Azam.khosravi@ujiroft.ac.ir
تخصص : خدمات اکوسیستم
سمت: مدیر گروه
گروه : مهندسی طبیعت
شماره تماس داخلی : 187