اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: m.khanamani@ujiroft.ac.ir m.khanamani@gmail.com
تخصص : اکولوژی و کنترل بیولوژیک
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 133
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh@ujiroft.ac.ir
تخصص : کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 226
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: moslembasij@ujiroft.ac.ir
تخصص : سم شناسی و فیزیولوژی حشرات
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 400
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: zabih.azami@gmail.com
تخصص : مدیریت بیماری‌های گیاهی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: ar.amirmijani@ujiroft.ac.ir, ar_amirmijani@yahoo.com
تخصص : قارچ شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 468
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: asra.salari@ujiroft.ac.ir
تخصص : ویروس شناسی گیاهی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : گیا‌ه‌پزشکی
رزومه : -
مرتبه علمی: مربی، دانشجوی دکتری
آدرس پست الکترونیکی: f_k1271@yahoo.com
تخصص : نماتد شناسی
سمت: عضو هیات علمی
گروه : گیاه‌پزشکی
رزومه : -