اساتید مشاور آموزشی گروه

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh@ujiroft.ac.ir
تخصص : کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
سمت: مشاور تحصیلی گروه ورودی 97
گروه : گیاه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 226
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: ar.amirmijani@ujiroft.ac.ir, ar_amirmijani@yahoo.com
تخصص : قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان
سمت: مشاور تحصیلی گروه ورودی 98
گروه : گیاه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 468
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: moslembasij@ujiroft.ac.ir
تخصص : سم شناسی و فیزیولوژی حشرات
سمت: مشاور تحصیلی گروه ورودی 99
گروه : گیاه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 400
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: m.khanamani@ujiroft.ac.ir m.khanamani@gmail.com
تخصص : اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات
سمت: مشاورتحصیلی گروه ورودی 1400
گروه : گیاه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 133