مدیر گروه

مصطفی خنامانی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: m.khanamani@ujiroft.ac.ir m.khanamani@gmail.com
تخصص : اکولوژی و کنترل بیولوژیک
سمت: مدیر گروه
گروه : گیاه‌پزشکی
شماره تماس داخلی : 133