انجمن علمی

سمت دبیر انجمن
گروه گیاه‌پزشکی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی rahimishahla088@gmail.com
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه گیاه‌پزشکی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی rose.na.nasehi@gmail.com
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه گیاه‌پزشکی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی r.porbarkhordari1377@gmail.com
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه گیاه‌پزشکی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی aydin.beygzadeh76@gmail.com
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
گروه گیاه‌پزشکی
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی hasan.ahmadi1616@gmail.com
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -