معرفی معاونت

ارسلان برازنده
مرتبه علمی دانشیار
تخصص ژنتیک و اصلاح دام
گروه علوم دامی
سمت معاون پشتیبانی و توسعه منابع
آدرس پست الکترونیکی mabrazandeh@gmail.com
شماره تماس داخلی 150