دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری جیرفت در محل کنونی دانشگاه ایجاد شده بود. در سال 1376 به دانشکده کشاورزی و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی تحت نظارت دانشگاه شهید باهنر کرمان ارتقاء یافت. دانشکده کشاورزی با داشتن 48 عضو هیات علمی و فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاس‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، مزارع آموزشی و پژوهشی، گلخانه‌های آموزشی و کلکسیون درختان گرمسیری خرما عنوان قدیمی‌ترین دانشکده در دانشگاه جیرفت می‌باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی شهید بهشتی می‌باشد که با داشتن بالغ بر 270 هکتار زمین زراعی و باغات خرما و نیز ایستگاه دامپروی شامل بخش‌های گاوداری، گوسفندداری و مرغداری شرایط مناسبی را برای آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی و انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی فراهم کرده است.
دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری جیرفت در محل کنونی دانشگاه ایجاد شده بود. در سال 1376 به دانشکده کشاورزی و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی تحت نظارت دانشگاه شهید باهنر کرمان ارتقاء یافت. دانشکده کشاورزی با داشتن 48 عضو هیات علمی و فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاس‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، مزارع آموزشی و پژوهشی، گلخانه‌های آموزشی و کلکسیون درختان گرمسیری خرما عنوان قدیمی‌ترین دانشکده در دانشگاه جیرفت می‌باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی شهید بهشتی می‌باشد که با داشتن بالغ بر 270 هکتار زمین زراعی و باغات خرما و نیز ایستگاه دامپروی شامل بخش‌های گاوداری، گوسفندداری و مرغداری شرایط مناسبی را برای آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی و انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی فراهم کرده است.

رشته ها و مقاطع تحصیلی


کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
گروه علوم دامی
گروه زراعت و اصلاح نباتات
گروه باغبانی
 
گروه علوم خاک
 
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
گروه گیاه پزشکی
 ✔
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
 
گروه مهندسی آب
 
 گروه اقتصاد کشاورزی
 ✔  ✘  ✘
 گروه صنایع غذایی
 ✔  ✘  ✘
دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری جیرفت در محل کنونی دانشگاه ایجاد شده بود. در سال 1376 به دانشکده کشاورزی و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی تحت نظارت دانشگاه شهید باهنر کرمان ارتقاء یافت. دانشکده کشاورزی با داشتن 48 عضو هیات علمی و فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاس‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، مزارع آموزشی و پژوهشی، گلخانه‌های آموزشی و کلکسیون درختان گرمسیری خرما عنوان قدیمی‌ترین دانشکده در دانشگاه جیرفت می‌باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی شهید بهشتی می‌باشد که با داشتن بالغ بر 270 هکتار زمین زراعی و باغات خرما و نیز ایستگاه دامپروی شامل بخش‌های گاوداری، گوسفندداری و مرغداری شرایط مناسبی را برای آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی و انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی فراهم کرده است.
روح‌الله میرمحمودی
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: فیزیولوژی دام و طیور
گروه آموزشی: علوم دامی
سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: mirmahmoodi@ujiroft.ac.ir--mirmahmoodi@gmail.com
شماره تماس داخلی: 226

گالری تصاویر