دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مشاوران رئیس دانشگاه

مشاوران رئیس دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: m.mazhari@ujiroft.ac.ir
تخصص : تغذیه طیور
سمت: عضو هیئت علمی
گروه : علوم دامی
شماره داخلی: 168
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: k_afzali2007@yahoo.com
تخصص : دکتری تخصصی جغرافیا
سمت: عضو هیئت علمی
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی : -