مسئول دفتر

نسیبه بدخشان
سمت: مسئول دفتر
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: Badakhshannasibeh@yahoo.com
دورنگار: -
شماره تماس : 034-43347068 - 034-43347061
داخلی : 101