مسئول دفتر

افسانه ابوسعیدی
سمت: مسئول دفتر رئیس
تحصیلات: کارشناسی
شماره تماس: 03443347070
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: 200
دورنگار: 03443347065