مرتضی مختاری
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح دام
گروه: علوم دامی
سمت: رئیس دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: msmokhtari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 101