شاپور کوهستانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: آبیاری و زهکشی
گروه: مهندسی آب
سمت: ریاست دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 101