ریاست

حسین شکفته
مرتبه علمی دانشیار
تخصص فیزیک و حفاظت خاک
گروه علوم خاک
سمت رئیس دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی h.shekofteh@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 100