حسین شکفته
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: فیزیک و حفاظت خاک
گروه: علوم خاک
سمت: رئیس دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: h.shekofteh@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 200