اساتید مشاور آموزشی گروه

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: moosaee.amir@gmail.com
تخصص : تغذیه دام
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 94
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 139
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Jamilb60@gmail.com
تخصص : تغذیه دام
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 96
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 143
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: roudbari.zahra@ujiroft.ac.ir
تخصص : ژنتیک و اصلاح دام
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 97
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 169
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیکی: sh_nejadsajadi@ujiroft.ac.ir
تخصص : دام پزشکی
سمت: مشاور آموزشی گروه - دانشجویان ورودی 95
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 214