اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: roudbari.zahra@ujiroft.ac.ir
تخصص : ژنتیک و اصلاح دام
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره داخلی: 169
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: msmokhtari@ujiroft.ac.ir
تخصص : ژنتیک و اصلاح دام
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: omid.esmaeilipour@ujiroft.ac.ir
تخصص : تغذیه طیور
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره داخلی: 200
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: m.mazhari@ujiroft.ac.ir
تخصص : تغذیه طیور
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره داخلی: 168
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Y.badakhshan@ujiroft.ac.ir
تخصص : فیزیولوژی دام و طیور
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
رزومه : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
تخصص : ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره تماس داخلی : 227
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: moosaee.amir@gmail.com
تخصص : تغذیه دام
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 139
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: mirmahmoodi@ujiroft.ac.ir
تخصص : فیزیولوژی دام و طیور
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره داخلی: 219
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Jamilb60@gmail.com
تخصص : تغذیه دام
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
شماره تلفن داخلی: 143
مرتبه علمی: مربی - دانشجوی دکتری
آدرس پست الکترونیکی: moslem. Md65@gmail.com
تخصص : ژنتیک و اصلاح دام
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : علوم دامی
رزومه : -