دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

آگهی مزایده اراضی کشاورزی دانشگاه جیرفت
یکشنبه، 25 خرداد 1399
آگهی مزایده اراضی کشاورزی دانشگاه جیرفت جهت مشاهده و مراجعه به دانشگاه برای دریافت اسناد مزایده
 
 

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت