دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون سراسری دانشگاه جیرفت سال 1399
یکشنبه، 11 آبان 1399
ﺿــﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾــﮏ و آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺑــﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘــﺮم، ﺑــﻪ اﻃــﻼع ﻣــﯽ رﺳــﺎﻧﺪ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم و ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﻣــﺪارک اﯾــﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻏﯿﺮ ﺣﻀـﻮری ﺑـﻮده و ﺑﺼـﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ و ﭘﺴـﺘﯽ ﻃـﯽ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
برای دانلود جداول مدارک لازم ثبت نام  به لینک های زیر مراجعه نمایید  
 
 
 
 
برای دانلود فرم های ثبت نام به لینک های زیر مراجعه کنید 


 
فرم شماره پنج
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت