دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

نخستین رویداد جغرافیا
سه‌شنبه، 20 اردیبهشت 1401
نخستین رویداد جغرافیا برگزار می شود
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت