دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

مزایده محصول خرما دانشگاه جیرفت در سال 1402
سه‌شنبه، 20 تیر 1402
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به حق بهره بهرداری از محصول باغ های خرما خود شامل حدود 2500 نفر رقم مضافتی و حدود 50 نفر رقم زاهدی واقع در ایستگاه شهید بهشتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط می توانند در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس الکترونیکی

 https://setadiran.ir

مراجعه نموده و اقدام به شرکت در مزایده با شماره فراخوان *(1002090918000005)* نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد :

ساعت: 00 :12    مورخ:  1402/04/22         

آخرین مهلت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :

 *ساعت: 14:30       مورخ: 1402/04/31 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت