دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه جیرفت در سال تحصیلی1403- 1402
سه‌شنبه، 20 تیر 1402
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه جیرفت به صورت تمام وقت (24 ساعت شبانه روز)، در داخل و خارج شهرستان جیرفت و عنبرآباد، بر اساس برنامه اعلامی دانشگاه اقدام نماید.

اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط می توانند در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس الکترونیکی https://setadiran.ir  مراجعه نموده و اقدام به شرکت در مناقصه با شماره فراخوان (2002090918000006) نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد : ساعت 13:00 مورخ 24/04/1402

آخرین مهلت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : ساعت 30:13 مورخ 03/05/1402

ضمنا ضمانت نامه های بانکی یا فیش واریزی تا قبل از جلسه بازگشایی تحویل مدیریت امور مالی دانشگاه گردد.

شماره اقتصادی:411391865937

شناسه ملی: 14003183763

شماره شبا:

IR970170000000116631979003

شماره حساب واریز سپرده شرکت در مزایده: 0116631979003 بانک ملی

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت